Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU
§1

[postanowienia ogólne]
 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu (dalej: „Konkurs”).
 2. Regulamin wiąże organizatora i uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki organizatora, a także uczestników Konkursu.
 3. Organizatorem Konkursu jest Beata Kurzak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beawito Beata Kurzak, ul. 3 Maja 26a, 42-350 Koziegłowy,
  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod
  numerem NIP: 5771297733, REGON: 241536248, e-mail: kontakt@beawito.pl (dalej:
  „Organizator”).
 4. Fundatorem nagród w Konkursie (dalej: „Fundator”) jest:
  Beawito
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem
  Internetu i ogłaszany jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem
  www.beawito.pl . (dalej: „Strona internetowa”).
 6. Konkurs trwa w dniach:
  Od 3 do 19 listopada 2022 r. do godz. 23.59.
 7. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
  §2
  [warunki uczestnictwa w Konkursie]
 8. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich osób spełniających warunki niniejszego
  Regulaminu.
 9. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna,
  która spełni łącznie następujące warunki:
  1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2) zapoznała się i zaakceptowała postanowienia Regulaminu;
  3) przestrzega postanowień Regulaminu;
  4) dokona zgłoszenia konkursowego w sposób wskazany w Regulaminie;
  5) poda imię i nazwisko w Zgłoszeniu Konkursowym.
 10. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora oraz ich
  małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej, krewni i powinowaci boczni do
  drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
  §3
  [zasady Konkursu]
  2
 11. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na pytania wskazane przez
  Organizatora na Stronie internetowej poprzez wysłanie odpowiedzi na adres mail – kontakt@beawito.pl (dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”).
 12. Przesłanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do
  Konkursu.
 13. Zgłoszenie Konkursowe może zostać przesłane w czasie trwania Konkursu wskazanym
  w § 1 ust. 6 Regulaminu.
 14. Zgłoszenie Konkursowe nie może:
  1) naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów
  prawa;
  2) naruszać praw autorskich (osobistych i majątkowych), innych praw własności
  intelektualnej, dóbr osobistych lub praw do wizerunku podmiotów trzecich;
  3) promować przemocy lub zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami;
  4) promować zachowań, działań lub prac, które mogą zostać uznane za
  niebezpieczne, zagrażające życiu lub zdrowiu (w szczególności w przypadku osób
  małoletnich);
  5) zachęcać do naruszania prawa;
  6) zawierać treści naruszających dobre obyczaje (np. wulgaryzmów);
  7) zawierać oznaczeń (w szczególności logotypów, znaków towarowych) podmiotów
  trzecich;
  8) naruszać renomy Organizatora lub Fundatora;
  9) przedstawiać produktów alkoholowych, wyrobów tytoniowych lub substancji, o
  których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
 15. Przesłanie Zgłoszenia Konkursowego oznacza akceptację przez Uczestnika
  postanowień Regulaminu.
 16. Zgłoszenia Konkursowe mogą być przesyłane jedynie w sposób określony w ust. 1.
  Organizator przy rozstrzyganiu Konkursu nie będzie brał pod uwagę zgłoszeń
  dostarczonych mu w inny sposób.
 17. Organizator przy rozstrzyganiu Konkursu nie będzie brał pod uwagę również zgłoszeń
  przesłanych przez Uczestników, którzy nie spełnili innych warunków określonych w
  treści Regulaminu.
 18. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz (może przesłać
  wyłącznie jedno Zgłoszenie Konkursowe).
 19. W przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o wzięciu przez Uczestnika
  udziału w Konkursie więcej niż jeden raz, Organizator zastrzega sobie prawo
  wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
 20. Wykluczenie Uczestników z Konkursu w oparciu o w/w przesłanki może nastąpić na
  każdym etapie trwania Konkursu oraz po zakończeniu Konkursu.
  §4
  [zwycięzca Konkursu i Nagrody]
  3
 21. Organizator powołuje jury konkursu (dalej: „Jury Konkursu”) w skład, którego
  wchodzą 3 osoby wybrane przez Organizatora.
 22. Jury Konkursu czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i weryfikuje
  poprawność poszczególnych Zgłoszeń Konkursowych.
 23. Jury Konkursu dokonuje oceny wszystkich prawidłowo dokonanych Zgłoszeń
  Konkursowych oraz decyduje o przyznaniu nagród (dalej: „Nagrody”).
 24. Nagrodami w konkursie są:
  Choinka sztuczna Sosna Vicenza 200cm
 25. Wartość żadnej z Nagród nie przekracza 200 zł brutto.
 26. Spośród Uczestników, którzy w ramach Zgłoszenia Konkursowego udzielili
  prawidłowych odpowiedzi na pytanie, Jury Konkursu wyłoni zwycięzców Konkursu
  (dalej: „Zwycięzcy”), którzy w ich ocenie udzielili najbardziej trafnych i pomysłowych odpowiedzi.
 27. Jury Konkursu wyłoni trzech Zwycięzców.
 28. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od daty
  zakończenia Konkursu. Wskazanie Zwycięzców nastąpi: na Stronie internetowej, oraz profilu Facebook Beawito.pl.
 29. Informując o wyniku Konkursu Organizator ma prawo posługiwania się imieniem i
  nazwiskiem Uczestnika.
 30. Szczegółowe informacje dotyczące warunków przekazania Nagrody zostaną przesłane
  do Zwycięzcy za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej w ciągu 7 dni roboczych
  od momentu zakończenia Konkursu.
 31. Nagroda nie podlega wymianie lub zamianie na inne nagrody, w szczególności
  nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 32. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres
  podany Organizatorowi przez danego Zwycięzcę.
 33. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, Zwycięzca jest zobowiązany:
  podać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda oraz numer telefonu,
  niezbędny do wysyłki nagrody poprzez firmę kurierską;
 34. Niedostarczenie informacji, o których mowa w ust. 13 powyżej we wskazanym
  terminie oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody.
 35. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy na wskazany przez niego adres w terminie 14
  dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę informacji niezbędnych do wydania Nagrody.
 36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Nagrody z
  przyczyn dotyczących nagrodzonego Zwycięzcy, takich jak podanie błędnego adresu
  lub nieodebranie przesyłki.
  §5
  [licencja]
 37. Uczestnik wysyłając Zgłoszenie Konkursowe pod wskazany adres e-mail udziela
  nieodpłatnie na rzecz Organizatora niewyłącznej, nieograniczonej czasowo licencji
  4
  upoważniającej do korzystania ze Zgłoszenia Konkursowego na wszystkich znanych
  polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji określonych w art. 50
  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:
  1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
  egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
  magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
  wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 –
  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
  reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
  mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 38. Uczestnik udziela również Organizatorowi licencji upoważniającej do wykonywania
  prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych związanych z wszelkimi
  opracowaniami Zgłoszenia Konkursowego we wszystkich krajach świata i na
  wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 1.
 39. Organizator ma prawo upoważnić inne podmioty do korzystania ze Zgłoszenia
  Konkursowego w zakresie uzyskanej licencji (prawo do udzielenia sublicencji).
  §6
  [dane osobowe]
 40. Regulamin określa zasady przetwarzania oraz sposoby ochrony danych, w tym danych
  osobowych Uczestników.
 41. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest
  Małgorzata Franke prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beawito Beata Kurzak, Siedlec Duży, ul. 3 Maja, nr 26A, 42-350, poczta Koziegłowy wpisaną do Centralnej
  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5771297733,
  REGON: 241536248, e-mail: kontakt@beawito.pl.
 42. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z postanowieniami
  niniejszego Regulaminu.
 43. W ramach Konkursu przetwarzane są następujące dane:
  1) dane osobowe Uczestnika w postaci imienia i nazwiska;
  2) dane ujawnione przez Uczestnika podczas procedury konkursowej, w
  szczególności adres wysyłki nagrody.
 44. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje, ponieważ przetwarzanie
  jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którymi są organizacja
  Konkursu, wyłonienie zwycięzcy i wysłanie Nagrody.
 45. Organizator przechowuje dane maksymalnie przez okres potrzebny do przedawnienia
  ewentualnych roszczeń Uczestników.
  5
 46. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem
  zgody na opublikowanie nazwisk Zwycięzców na stronie www.beawito.pl
 47. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które dostarczają usługi IT
  Organizatorowi, świadczą usługi marketingowe, Fundatorowi oraz w przypadku
  Zwycięzców osobom, które korzystają z mediów społecznościowych (Facebook) oraz
  są użytkownikami Strony internetowej.
 48. Dane osobowe nagrodzonego Uczestnika mogą być udostępnione także podmiotowi
  odpowiedzialnemu za dostarczenie Nagrody (firma kurierska).
 49. Organizator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  (EOG). Wyjątek stanowią imiona i nazwiska Zwycięzców, które zostaną opublikowane
  na platformie społecznościowej Facebook, której zasięg wykracza poza EOG.
  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Facebook znajdują się
  pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy
 50. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich
  kopii;
  2) prawo do sprostowania danych osobowych;
  3) prawo do usunięcia danych osobowych;
  4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5) prawo do przeniesienia danych osobowych;
  6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
  7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych.
 51. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, osoba, której
  dane dotyczą może skontaktować się z Organizatorem.
 52. Organizator nie podejmuje wobec Uczestników decyzji, która opiera się wyłącznie na
  zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby
  skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 53. Polityka prywatności oraz przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest
  dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://beawito.pl/index.php/polityka-prywatnosci/.
  §7
  [postanowienia końcowe]
 54. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać listownie lub pocztą elektroniczną
  na adres Organizatora. Rekomendowanym jest, aby reklamacja zawierała imię i
  nazwisko osoby składającej reklamację, dane umożliwiające skontaktowanie się z tą
  osobą po rozpatrzeniu reklamacji oraz opis przyczyny składania reklamacji.
  Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 55. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
  6
 56. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności w
  przypadku, gdy żadne Zgłoszenie Konkursowe nie spełni warunków Regulaminu.
 57. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 58. Regulamin został sporządzony 28 października 2022 r.
 59. Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie internetowej.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu